Dikt: Födelsedagar i September.

Födelsedagar i September.

I.

Då denna kära dagen
Rann upp för oss i fjol,
Han kom med mycket vatten
Och mycket litet sol.

Hur Brentas böljor stego!
Hur regnet öste ner!
Uti ett litet sjukrum
Steg oron ännu mer.

Men våndan fick en ände
Och solen täcktes le.
Vi kunde tacka himlen
Att än vi voro tre.

Nu dagen grytt vid Elbe
Med sol och silfverskratt;
Den springer högt af glädje
Som blek på armen satt.

Nu kinden ler af hälsa
Ur hårets gyllensky,
Nu är det liten broder —
En titel som är ny!

Den lockige Carlino
Fått hjälp af en diskant,
Den lilla Fiorentina,
En menlös gratulant.

Liksom en dunvarm svala
Mot hemmets trygga vägg,
Hon till mitt bröst sig trycker
Med tag i hår och skägg.

Den ena runda handen
Med fyra gropar i
Fått fatt i detta papper
Och vill ej låta bli.

Jag tror att hon vill säga:
»Det här är ingenting,
Min egen ljufva moder,
Men se dig blott omkring!

Ȁr hemmet icke vackert?
Är det ej gladt och ljust?
Och tänk, vi äro fyra —
Säg, är du ej förtjust?»

Ja, detta lilla fyrtal
Är summan af min sång;
För dess förenta hjärtblad
Hvad är väl världens gång?

Hvad lycka skall jag önska
Åt den som jag har kär?
Den eftersökta gästen
Hon är ju redan här!

Se, väpplingens orakel
Har sin fullbordan nått:
I boet sitta fyra,
Och där är varmt och godt.

II.

Välkommen September
Med frukter och frid,
Det mognade årets
Belönande tid!

Bland kärfvar och klasar
Bor grönskan än kvar,
Ej fagrare var hon
I försommardar.

Jag bringar hvad året
Och hjärtat ha bäst.
I dag skall han firas,
Min käraste fest.

Ur brännande solglöd
Och hagel och regn
En skörd här är bärgad
I skyddande hägn.

Jag bringar min älskade
Drufvor och ax.
Den grund där de vuxit
Hon känner den strax:

Hon sett att mot stormen
Än axet bestod,
Att glöden ej torkade
Drufvornas blod.

Jag bjuder min älskade
Kyssar och ord,
Jag bjuder det bästa
Jag äger på jord.

Se, två amoriner
Till hjälp här jag har,
Med skänker i famnen,
Det sötaste par.

Här kommer med guldax
En yr liten skalk,
Med purprade läppars
Ambrosia-kalk.

Här kommer med drufvor
En liten också,
Så nedtyngd af kyssar
Att knappt hon kan gå.

Vi komma, vi smeka,
Vi jubla med fröjd
Vår tacksamma glädje
I himmelens höjd:

Välkommen September
Med frukter och frid,
Det mognande årets
Belönande tid!

(Carl Snoilsky)

Insändare i MT: Rune Jakobsson har rätt!

Insändare i MT: Rune Jakobsson har rätt!

Rune Jakobsson har rätt. En del tolkar meddelande som ”Nej till reklam” eller ”Reklam, nej tack” på sitt eget vis. Kristna personer verkar inte anses att deras andliga budskap är reklam men vad är det då? Eller rättfärdigar det med att deras gud står bakom och denne står över allt?

Politikerna och deras underhuggare är inte bättre de. Skrev en gång en lapp på min brevlåda ”Ingen reklam och ingen politisk propaganda” Men detta ledde till att socialdemokrater la sin propaganda i lådan men också att någon mosade rönnbär och smetade ut dessa på locket.

Lär er respektera folk ni övernitiska religiösa och politiska propagandister!

Henrik Andersson

Publicerad i Mariestads Tidningen 2022-09-15. http://www.mariestadstidning.se

Asen vi dagligen möter

Dag, Dellings son är en gud så närvarande att vi sällan tänker därpå. Men vi träffar honom dagligen. Få eller några sägner om honom finns ej. Det blir så när guden närvarar dagligen. Men ta honom inte för given ty en dag finns ej Natts son mer och då är det ragnarök. Sänd Dag en hyllning ärade hedningar.

Förslag om förbud

Föreningen motarbetar kristendomen. Föreningen gör vad de kan för att Jesus lära ska försvinna från Sverige. Sålunda har förslag kommit upp att medlemmar i föreningen eller de som vill bli inte får rösta på än mindre vara medlemmar i partier som hyllar denna eländiga tro som kallas kristendom. Eventuellt kommer det i framtiden inte vara tillåtet att rösta på sådana artier. Förut har det inte varit tillåtet att vara medlem i kristet parti nu kan det så att medlemmar som röstat på sådana partier inte får vara med. Med andra ord, röstar du på exempelvis sverigedemokraterna så är du inte välkommen i Ideella Kulturföreningen! Men det är ett förslag och inte ett beslut.

Som vanligt vill vi påpeka att vi bara diskuterar med de som delar vår värdegrund!

Kröning inte positivt ur ett hedniskt perspektiv

Inom en inte allt för avlägsen framtid kommer den nye monarken kung Charles III troligen krönas. Detta kommer förstås bli en stor tillställning och ses av miljarder människor i hans riken men också i andra länder och stater. Kröningen är en kristen sedvänja och tillkom för att ge monarken legitim makt av den kristne guden. Kröningen sker med assistans av det andliga ståndet eller vad man nu ska kalla det där kungen smörjs och får kronan fästad på sitt huvud av Englands ärkebiskop. Men är detta ur ett hedniskt perspektiv önskvärt att kristendomen i en tid av religionsfrihet får ett sådant stort utrymme? Man ska inte överdriva men heller inte underskatta denna kristna ceremoni. Ur ett hedniskt perspektiv är det knappast positivt.

Teologiskt likgiltigt

Oavsett om ett konservativt och Krister block eller ett rödgröna block som hyllar ateism och mångfald så är båda alternativen ur ett strikt hedniskt perspektiv lika illa. Asatron frodas inte i något av blocken. Man kan säga att ur ett teologiskt perspektiv är det likgiltigt vem som vinner.